Cultuurcentrum Brugge

Poortersloge

Poortersloge, Kraanrei 19, 8000 Brugge

De Poortersloge is nu een presentatieplek voor hedendaagse kunst waar jaarlijks een aantal tentoonstellingen te zien zijn van actuele beeldende kunstenaars in een organisatie van Cultuurcentrum Brugge.

NL

De Poortersloge werd tussen 1395 en 1417 gebouwd in opdracht van de toenmalige commerciële elite, de Brugse Poorters. Deze wijk was toen de draaischijf van de internationale handel. De grote zeeschepen meerden aan in Sluis of Damme en hun vracht werd overgeladen naar kleinere schepen die dan via de getijden naar de binnenstad van Brugge kwamen. Vanaf het torentje konden de handelaars hun schepen zien aankomen. In de onmiddellijke omgeving bouwden handelsnaties uit Noord en Zuid natiehuizen waarin internationale vertegenwoordigers verbleven en goederen werden gestapeld. Aan de overzijde van de straat, in het Tolhuis, werden de goederen ingeklaard en gecontroleerd op kwaliteit en werd belasting geheven.

 

Het gebouw na 1720

Tussen 1720 en 1890 wordt het gebouw het rijk van architecten en beeldend kunstenaars, want de Vrije Academie heeft er haar leslokalen. Het pand wordt in het eerste kwart van de 19de eeuw merkelijk uitgebreid. De Academie biedt na de Franse Revolutie ook onderdak aan de kunstwerken uit afgebroken Brugse kerken, waaronder verschillende panelen van Vlaamse primitieven. Aan het einde van de 19de eeuw krijgt het gebouw zijn huidige uitzicht, de vroegnegentiende-eeuwse aanbouw verdwijnt en de Poortersloge wordt samen met enkele aanpalende woningen gerestaureerd en ingericht als Algemeen Rijksarchief vanaf 1912. Honderd jaar later verhuist het Rijksarchief naar een nieuwbouw omwille van plaatsgebrek. Het middeleeuwse interieur van de gebouwen ging grotendeels verloren, op enkele her en der verspreid kraagstenen en ribgewelven na.

 

De Poortersloge is nu een presentatieplek voor hedendaagse kunst waar jaarlijks een aantal tentoonstellingen te zien zijn van actuele beeldende kunstenaars in een organisatie van Cultuurcentrum Brugge.

 

 

F

La ‘Poortersloge’ ou Loge des Bourgeois a été construite entre 1395 et 1417 sur ordre de l'élite commerciale, les bourgeois de la ville de Bruges. À l'époque, ce quartier était la plaque tournante du commerce international. Les grands navires de mer s'amarraient à Sluis ou Damme où leur cargaison était transbordée sur des navires plus petits qui, ensuite, utilisaient les marées pour naviguer vers le centre de la ville de Bruges. Depuis la tourelle, les commerçants pouvaient voir arriver leurs navires. Les nations commerçantes ont construit dans les environs immédiats leurs maisons de commerce dans lesquelles des représentants internationaux logeaient et des marchandises étaient entreposées. De l'autre côté de la rue, dans la Maison d’Octroi, les marchandises étaient dédouanées et taxées, et leur qualité contrôlée.

 

L’édifice après 1720

Entre 1720 et 1890, l’édifice était occupé par des architectes et des artistes visuels, puisque l’Académie de Bruges y avait installé ses salles de classe. Dans le premier quart du 19e siècle, l’édifice a été considérablement agrandi. Après la Révolution française, l'Académie a également abrité des œuvres d'art provenant d'églises brugeoises démolies, dont plusieurs panneaux de Primitifs flamands. À la fin du 19e siècle, l’édifice a acquis son aspect actuel, l'annexe du début du 19e siècle a été démolie et la Loge ainsi que plusieurs maisons attenantes ont été restaurées pour faire place aux Archives de l’Etat à partir de 1912. Cent ans plus tard, en raison d'un manque de place, les Archives de l'État ont déménagé dans un nouveau bâtiment. L'intérieur médiéval a été en grande partie perdu, à l'exception de quelques corbeaux et voûtes d'arêtes épars.

 

Aujourd’hui, la Poortersloge est un lieu de présentation d’art contemporain. Chaque année, Cultuurcentrum Brugge y organise un certain nombre d'expositions d'artistes visuels contemporains.

 

D

Die ‚Poortersloge‘ oder Bürgerloge wurde zwischen 1395 und 1417 im Auftrag der damaligen kaufmännischen Elite, der Bürger von Brügge, errichtet. Zu dieser Zeit war dieses Stadtviertel die Drehscheibe des internationalen Handels. Große Seeschiffe legten in Sluis oder Damme an. Die Waren wurden auf kleinere Schiffe umgeladen und so, wenn es die Gezeiten zuließen, weiter in die Innenstadt von Brügge gebracht. Vom Turm aus konnten die Händler ihre Schiffe beobachten. In der unmittelbarer Umgebung bauten Handelsnationen aus Nord und Süd ihre Kontore, in denen sich internationale Vertreter aufhielten und Waren gelagert wurden. Auf der anderen Straßenseite, im Zollhaus, wurde die Qualität der Waren überprüft und wurden Zoll und Steuern erhoben. 

 

Das Gebäude nach 1720

Zwischen 1720 und 1890 wurde das Gebäude von den Architekten und bildenden Künstlern der Brügger Akademie genutzt, die hier ihre Unterrichtsräume hatten. Im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts wurde es erheblich erweitert. Nach der Französischen Revolution wurden auch Kunstwerke aus zerstörten Kirchen in der Akademie untergebracht, darunter auch verschiedene Tafeln der flämischen Primitiven. Am Ende des 19. Jahrhunderts erhielt das Gebäude sein heutiges Aussehen, verschwand der Anbau aus dem frühen 19. Jahrhundert und wurde die Poortersloge zusammen mit einigen angrenzenden Häusern restauriert und ab 1912 als Staatsarchiv eingerichtet. Hundert Jahre später zog das Staatsarchiv wegen Platzmangels in ein neues Gebäude um. Die mittelalterliche Innenausstattung der Gebäude ist bis auf einige Kragsteine und Kreuzrippengewölbe größtenteils verloren gegangen.

 

Die Poortersloge ist heute ein Präsentationsort für zeitgenössische Kunst, an dem Cultuurcentrum Brugge jedes Jahr eine Reihe von Ausstellungen zeitgenössischer bildender Künstler organisiert.

 

E

The ‘Poortersloge’ or Burgher’s Lodge, built between 1395 and 1417, was commissioned by the commercial elite of that time, the Burghers of Bruges. In those days, this city quarter was a hub of international trade. Large sea ships moored in Sluis or Damme. Their cargo was loaded onto smaller vessels and transported to the heart of Bruges when tides allowed. From the tower, the traders could see their ships approach. In the immediate vicinity, trading nations from all over the world built their trading posts, where they accommodated international representatives and stacked goods. On the other side of the street, in the Toll House, customs and taxes were levied and the quality the goods was checked.

 

The building after 1720

Between 1720 and 1890, the building was occupied by the architects and visual artists of the Bruges Academy, who had their classrooms here. In the first quarter of the 19th century, the building was considerably expanded. After the French Revolution, works of art from demolished Bruges churches were stored at the Academy, including several panels by Flemish Primitives. At the end of the 19th century, the building took on its present appearance: the early 19th-century annex was demolished and the Poortersloge and the adjoining houses were restored. From 1912 onwards, the State Archives were kept here, until one hundred years later, they moved to a new building due to a lack of space. Apart from a few corbels and ribbed vaults, the medieval interior of the buildings was largely lost.

 

Today, the Poortersloge is a presentation place for contemporary art, where Cultuurcentrum Brugge organizes several exhibitions by contemporary visual artists every year.